dimarts, 7 de febrer de 2012

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL 7/2/2012: INFORMACIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA A L'AJUNTAMENT DE VALLADA

El Grup Socialista a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vallada, vàrem realitzar una reunió informativa el passat 27 de Gener del 2012, per informar a tota la població valladina de la situació económica i comptable real en què ens trobàrem l’Ajuntament el passat 11 de Juny de 2011, al prendre posessió del càrreg com a membres del Equip de Govern.

El que vàrem fer donant eixa reunió informativa no és sino el compliment de la promesa electoral de donar els comptes. Per això creguem important assenyalar que este Grup Polític i este Equip de Govern tenim la ferma voluntat d’informar a la gent de tot el que va passant dins de l’Ajuntament, volem fer-ho periòdicament, fer reunions informatives sobre els temes que vagen ocorreguent o que que causen l’interés dels valladins. I esta va ser la primera.

Quan vam entrar a governar, ens ficàrem de seguida a analitzar la documentació económica i comptable, el que ens ha resultat molt complicat per molts motius. Com tots imaginareu, s’han d’analitzar moltes dades, moltes variables, i anar comprovant-ho un per un, amb tot el que això costa. Bé, primerament ens vam plantejar demanar una auditoria a una empresa, però la més barata de les ofertes era de 21.000 € més IVA, i a més ens van dir que tardarien varios mesos a tindre-ho a punt.

Aleshores és quan vam parlar amb l’empresa externa que portava la comptabilitat de l’Ajuntament contractada per l’anterior Equip de Govern. Esta empresa sabia millor que ningú com estaven els comptes, i si faltava per comptabilitzar alguna despesa o ingrés.
Esta empresa ens va presentar un Informe de la situació económica a ixa data, que hem anat actualitzant entre ells i nosaltres segons les “novetats” que han anat isquent (com poden ser proveïdors que han vingut ací a l’Ajuntament amb factures per treballs fets i que no s’havien comptabilitzat per l’anterior Equip de Govern, o poden ser també sentències que han anat aplegant a l’Ajuntament per interesos de demora que ja li sol.licitaven a l’anterior Equip de Govern, o sentències per temes de Valpark).

Volem dir amb açò que el comprovar de manera exacta la situació económica de l’Ajuntament ha sigut un procés continu, amb contínues sorpreses, i per això ha costat prou de temps. No obstant, no volem que siga ninguna excusa, nosaltres vam prometre que informaríem als valladins de la situació i és el que hem fet el passat dia 27 de Gener, però al mateix temps els demanem disculpes perque hem tardat alguns mesos més del que havíem previst en un principi.

I bé, entrant ja en matèria, vàrem dividir esta exposició en 2 grans blocs: els deutes de l’Ajuntament, per la gestió normal de l’Ajuntament, podríem dir, en un primer gran bloc, i els deutes generats per la gestió de Valpark en un segon gran bloc. Tot referit a la data del 11/06/2011.

En el primer gran Bloc, vàrem subdividir els deutes generats per la gestió normal de l’Ajuntament en 3 Blocs: El Deute Bancari, el Deute per Factures i Obligacions Pendents i el Deute per Factures d’Inversions u Obres pendents, que poden tindre alguna subvenció per cobrar.

1- DEUTE VIU BANCARI:
1.1. Prèstec BBVA concedit el 15/09/2010 per 1.649,166,67 €, a tornar a 20 anys amb 2 de carència: 1.649.166,67 €
1.2. Prèstec RuralCaixa concedit el 27/12/2010 per 150.000 €, a tornar a 3 anys sense carència: 138.253,88 €
TOTAL DEUTE VIU BANCARI: 1.787.420,55 €

2- FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS:
2.1. Factures a Proveïdors Diversos, Pendents de Pagament: 422.422,70 €
2.2. Factures Pendents de Pagament a Girsa, per
Recollida Fem (Factures que van de 31/01/2008 a 31/05/2011): 174.514,31 €
2.3. Liquidacions Trimestrals a Canon de Sanejament, Pendent de Pagar a Generalitat Valenciana (Liquidacions que van de 2T 2006 a 2T 2011): 336.273,67 €
2.4. Deute amb Hisenda per Liquidacions de IVA de Valpark no pagades en plaç (Liquidacions de 2008, 2009 i 2010): 496.296,57 €
2.5. Pendent de Pagament per la compra del solar del Centre de Salud: 24.940,57 €
2.6. Pendent de Pagament per Certificacions Excessos Obra en Centre Tercera Edad: 11.092,83 €
2.7. Pendent de Pagament per Liquidació Definitiva 2008 de Ministeri Economia i Hisenda dels cobraments a compte: 56.640,64 €
2.8. Pendent de Pagament per Liquidació Definitiva 2009 de Ministeri Economia i Hisenda dels cobraments a compte: 58.308,29 €
TOTAL FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS: 1.580.489,58 €

3- FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT PER INVERSIONS, I COBRAMENTS PENDENTS PER SUBVENCIONS:
3.1. Pendent de Pagament per Certificacions Obra a Constructores, restant Subvenciones pendents de Cobrament: 987.157,87 €
TOTAL FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT PER INVERSIONS, I COBRAMENTS PENDENTS PER SUBVENCIONS: 987.157,87 €

TOTAL DEUTE GESTIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT…… .......4.355.068 €

El total de deute generat abans, i que ens trobàrem l’actual Equip de Govern, com ja hem dit, quan entràrem a prendre possessió, sumava 4.355.068 €. A partir d’ahí, a gestionar i a treballar, clar que sí, però ahí està la herència, i volem que la gent ho sàpiga. I tot açò, pel que respecta a la gestió de l’Ajuntament, ara parlarem de Valpark.

VALPARK.

Volem aclarir, aplegats a este punt, abans de començar amb el tema de Valpark, que es tracta d’un assumpte prou complicat, i que encara està pendent de moltes decisions judicials, pel que tractarem d’explicar-ho de la forma més senzilla possible.

En Valpark, comencem recordant que l’Ajuntament va adjudicar les obres d’urbanització en sessió de Plé celebrada el 14/12/2007, a l’empresa PARQUE VALLADA UTE, per 46 milions d’euros, i l’empresa havia de fer 9 milions d’euros en millores per al poble. Per tant, l’Ajuntament s’obliga a pagar a esta empresa constructora, i deu cobrar les quotes urbanístiques als Agents Urbanitzadors, Promociones Industriales Mafort, Grupo Coperfil i Ardea Saguntum.
Comencen les obres i es paralitzen en juny de 2009. En eixe mes es va publicar que l’Ajuntament devia uns 14 milions d’euros a l’empresa constructora.

L'Ajuntament aprova les certificacions d'obra de la 1 a la 6. La constructora presenta noves certificacions de la 7 a la 10 (2.252.610,17 €), que són desestimades per l'Ajuntament. Es reclamen per via judicial condemnant l'Ajuntament a pagar les certificacions.El deute pendent amb la constructora a data 11/06/2011, de les certificacions de la 1 a la 10, suma la quantitat de 11.150.844,92 €. A aquesta quantitat cal sumar 3.313.058,24 €, que l'Ajuntament havia descomptat a la constructora de les certificacions d'obra, a compte de les millores i que per sentència de gener de 2011, obligava l'Ajuntament a no descomptar als 9 milions d’euros de millores. En total el deute a la constructora per les obres és de 14.463.903,16 €.A més, l'empresa ha reclamat via judicial uns 2 milions d'euros per interessos de demora, que aniran augmentant a mesura que passa el temps. De fet, segons escrit presentat per l’empresa el passat 23/01/2012 amb Registre d’Entrada d’este Ajuntament nº 68, ja reclamen els interesos calculats a data 12/01/2012 per un import de 2.803.522,34 €.De les parcel · les que va expropiar l'Ajuntament, pels propietaris es va recórrer al Jurat Provincial del Preu just (Justiprecio), resolent que l'Ajuntament havia de pagar una diferència de 4.125.000 €. Es troba recorreguda per l'Ajuntament davant el Tribunal Superior de Justicia. La suma d'aquestes quantitats és de 21.392.436,50 €.Ara parlem dels ingresos pendents: En teoria l'Ajuntament ha de cobrar a les empreses que tenen terrenys les quotes urbanístiques en proporció als m2 de cada un, i així la quantitat que deuen és de 15.063.662,38 €, de manera que només hi hauria un desfasament de 6.328.774,12 €, si les empreses pagaren. Donat que les empreses no paguen les quotes urbanístiques, el primer que va fer el nou equip de Govern va ser iniciar el procediment d'embargament dels terrenys, i tot seguit subhastarem les parcel·les; però el valor de les parcel·les és molt inferior a l'import de les quotes d'urbanització, sent impossible que l’ajuntament cobre les quotes en las seua totalitat.

Per tant, el deute global comptable de l’Ajuntament (sumant els deutes de la gestió de l’Ajuntament explicats abans i els relacionats amb la gestió de Valpark), seria de 25.747.504 €, a l’espera del que passe en els assumptes de Valpark, amb els procediments judicials que están en marxa, i pel resultat dels embargaments. Aquesta és la herència que ens ha deixat Fernando Giner i el Partit Popular, fruit de la desastrosa gestió.

Per finalitzar, volem dir que açò no es fa per ficar colorat a ningú, ni per ficar a parir a ningú, no és la intenció d’este grup. Sí que denunciem una mala, molt mala gestió econòmica per part de l’equip de govern anterior, i ho denunciem des del respecte a les persones que formaren part d’ell. Ací no es busquen culpables, sinó solucions. Tampoc es fa per espantar la gent, als veïns, només volem dir que les coses s’han fet així i hem aplegat a açò.

Fem esta explicació perquè és el nostre deure com a representants legítims del poble la de fiscalitzar els comptes públics, i la d’informar la població del que hi ha, el poble té el dret de saber el que hi ha, i nosaltres l’obligació de saber-ho i d’explicar-ho. I este equip de govern, i els que vinguen darrere, siga el qui siga, haurà d’apretar-se, i molt, el cinturó.

El Grup Socialista a l'Equip de Govern, d’esta manera complix amb allò promés, i ho fa també i per a què els ciutadans entenguen les decisions preses per l’ajuntament en relació a la contenció de la despesa i dels sacrificis que demanen als valladins.

2 comentaris:

 1. Moltes gràcies per l'explicació. Una pena que siga tan trista la situació, però anirem fent...sacrificis, clar, quin remei!
  Per cert, jo no tinc ni idea de política, però veig que firma el grup psoe i jo pensava que Perales també parlaria. No sé com vos repartiu la faena, no és ell l'alcalde? imagine que de faena n'hi haurà per a tots, de tot i molt, però, per què no diu res? (simplement curiositat, no busqueu res més!!!)

  ResponElimina
 2. Moltes gràcies a l'equip de govern per ser tan ràpids en publicar allò que els demanàvem més avall i que molts veïns del poble tenien ganes de saber.
  El tema BIM de febrer, alehores, ja està parlat. Únicament vos queda publicar un altre BIM, a finals de mes, amb tot allò que resulte d'interés d'aquest més de febrer, per al poble.
  Com podreu veure, hem creat una sección nova a la part superior del bloc titulada BIM on anirem arxivant-los tots.
  Important: Recordeu etiquetar els BIM'S amb la paraula BIM i també amb els temes tractats. El títol també deu començar amb BIM, seguit de la data dd/mm/aaaa

  ResponElimina

EL TEU COMENTARI NO ES PUBLICARÀ SI:
- No poses cap nom o pseudònim.
- És ofensiu i gens respectuós. Apren a raonar.
- Ho escriviu tot en majúscules.
- Es desvia de la temàtica tractada. Escriu un correu a valladacity@gmail.com o fes-te col·laborador si vols escriure sobre una temàtica nova al nostre bloc.

Gràcies per opinar.